Polityka prywatności - Park Finance

76 753 81 00
telefon
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 1. Administratorem Państwa danych  osobowych jest Park Home Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Rynek 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS: 0000287188, o kapitale zakładowym  43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255 (dalej: „Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres: daneosobowe@parkhome.com.pl  lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.
 3. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  1. wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa  danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie;
  2. dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania ich sprostowania;
  4. usunięcia;
  5. ograniczenia przetwarzania;
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  nadającym się do odczytu maszynowego;
  7. sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą  przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie  uzasadnionego interesu). W szczególności przysługuje Państwu prawo  sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w  tym profilowania.W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o  kontakt e-mailowy daneosobowe@parkhome.com.pl  lub pisemny na adres Park Home Sp. z o.o., ul. Rynek 105, 67-200 Głogów.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach;
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym pośrednictwa  finansowego z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest  zawarta z Państwem umowa;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub  usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i  telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania  klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie  uzasadniony interes Administratora danych;
  4. analitycznych i  statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność  przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora danych;
  5. wypełnienia obowiązków prawnych, w  szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym  celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w  zakresie umów pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego dane osobowe  będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z  umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji  związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie  obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów  jest dłuższy;
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie  informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w  celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź  zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach  marketingowych;
  3. w zakresie nawiązania kontaktu przez  Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z  terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Państwa  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane  osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT,  agencjom marketingowym, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy  czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z  Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora  danych. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym  podmiotom, np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa  zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo  zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym  udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 7. Państwa dane  osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie  wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie  internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy  telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana).  Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo  taką zgodę.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie  danych osobowych w związku z pośrednictwem jest dobrowolne, ale  konieczne do świadczenia usług pośrednictwa. Niepodanie danych skutkuje  brakiem możliwości świadczenia usług pośrednictwa. Podanie danych  osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Na podstawie  przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy  przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Park Finance
Park Home Sp. z o.o.
ul. Rynek 105
67-200 Głogów
Wróć do spisu treści